Aquesta Web és propietat de GÈNERES DE PUNT ROMPODA S. L amb domicili al Carrer Vallès, 42-48 de Mataró (Barcelona), Societat Limitada inscrita en el Registre Mercantil de la Província de Barcelona, ​​al tom 27966 , foli 0050 , full 126018 inscripció 6ª p . CIF : B60746757

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el que es pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002,de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic ( LSSI -CE ) , així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les seves condicions d' ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d' usuari. comprometent-se a l' observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d' aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d' informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de posar-ho en coneixement dels usuaris, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

El prestador s' eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d' informació que el servidor envia a l' ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l' única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l' usuari. En cap cas s' utilitzaran per recollir informació de caràcter personal .

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional i la moral o l' ordre públic, procedint a retirar d’ immediat la redirecció a aquest lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xat 's, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador, No obstant això i en compliment del que disposa l' art . 11 i 16 de la LSSI - CE , el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per a col·laborar de manera activa a la retirada o, si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l' ordre públic. Cas que l' usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d' aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l' administrador.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l' any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que puguin existir errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l' accés a la pàgina web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclou a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament,Els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l' autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l' autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte aquests. En tot cas, el prestador compta amb l' autorització expressa i prèvia per part dels mateixos .

El prestador no autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al lloc web l' existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part d’ aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d' observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web pot fer-ho a través del correu electrònic info@rompoda.com

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d' aplicació la legislació espanyola ,a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Mataró.