CONDICIONS D'ACCÉS DE L'USUARI / CLIENT


L'usuari de la pàgina web https://store.rompoda.com tindrà dret a l'accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en la mateixa. Qualsevol usuari que accedeixi a la pàgina web https://store.rompoda.com té dret a registrar com a client, podent per tant acollir-se a les ofertes especials així com al coneixement d'aquestes mitjançant els canals de promoció com ara newsletter i altres.

REGISTRE D'USUARI


El client / usuari amb caràcter previ a formalitzar la compra de qualsevol dels productes oferts per Gèneres de Punt Rompoda SL a través del seu portal https://store.rompoda.com haurà de registrar prèviament indicant les dades personals necessàries per a la formalitzar el contracte de compravenda.
L'usuari només podrà contractar i realitzar comandes si és major d'edat. En cas contrari, la responsabilitat que menors d'edat realitzin comandes anirà a càrrec dels pares o els tutors legals del menor.
Per poder realitzar comandes a la pàgina web, cada client proporcionés de forma voluntària i sota la seva responsabilitat les seves dades de caràcter personal i seran protegits per la llei orgànica de protecció de dades. La gestió de la privacitat tant de l'usuari com de la contrasenya de registre a https://store.rompoda.com va a càrrec del client quedant Gèneres de Punt Rompoda S.L exempta de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte ús de les mateixes.

CONDICIONS D'ENVIAMENT


Les comandes seran enviades a través de la companyia de transport més convenient, depenent la localitat, i tindrà un termini de lliurament comprès entre 1 i 3 dies hàbils des que surt l'enviament de les nostres instal·lacions, que pot dependre de les condicions de l'empresa de transport designada per al lliurament.
La comanda serà lliurada sempre a l'escola i només quan l'escola es tancada com les vacances, en el domicili designat en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior a la sortida de la comanda dels nostres magatzems no serà possible així com la devolució de les despeses d'enviament per retard del lliurament per part de l'operador logístic.

Tots els productes estan assegurats 100% per cobrir danys o pèrdues ocasionades durant el transport. Qualsevol reclamació haurà de ser feta dins les 24 hores posteriors al lliurament. Reclamacions posteriors a 24h al lliurament no seran acceptades.
El consumidor haurà de signar degudament l'albarà de lliurament, indicant qualsevol desperfecte, cop o anomalia detectat en l'Article, si escau. Si té dubtes sobre l'estat del producte ha d'expressar sota la signatura l'expressió "conforme llevat examen". En cas de verificar el client en el moment del lliurament errors en la mercaderia rebuda o que aquesta es trobi visiblement danyada, ha de rebutjar íntegrament el lliurament de la comanda i posar en coneixement d'aquests fets a Gèneres de Punt Rompoda S.L. en el termini màxim de 24 hores naturals per escrit mitjançant correu electrònic.
Cal remarcar que els enviaments a domicili només contemplen el lliurament a peu de portal.

MODALITATS DE PAGAMENT DISPONIBLES


En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar mitjançant les formes de pagament que https://store.rompoda.com posa a disposició del client:


- Mitjançant transferència o ingrés bancari al compte:


En concepte haurà d'anotar el número de comanda.


Banc: BBVA
IBAN: ES60 0182 4567 1702 0025 6698

. Les comandes pagades amb aquest mètode només s'enviaran un cop s'hagi confirmat el pagament correctament en el compte que pertany a www.rompoda.com És molt important indicar als nostres clients que en els ingressos i / o transferències s'ha d'indicar com a concepte el número de comanda i el nom amb el qual s'ha realitzat la comanda. Si no es rep l'ingrés en els pròxims 15 dies procedirem a realitzar la cancel·lació del mateix.


- En cas de pagament mitjançant targeta de crèdit, NO s'aplicarà cap suplement en concepte d'interessos bancaris

- Pagament per Bizum

RECOLLIDES EN MAGATZEM


A tenir en compte que aquells clients que desitgin realitzar recollides a les nostres instal·lacions s'han de posar en contacte amb el departament d'atenció al client per concretar la recollida i sempre confirmar el correcte estat físic del producte abans de sortir de les instal·lacions. Qualsevol desperfecte físic, tant del producte com de l'embalatge, cal indicar a la persona que li estigui atenent al moment del lliurament. Un cop el producte hagi sortit de les nostres instal·lacions, aquest tipus de desperfectes no seran coberts per www.rompoda.com.

Recordar-li que el nostre horari de recollides és de dilluns a divendres laborables de 9:00 - 13:00.

FACTURACIÓ

Les factures s'enviaran al correu electrònic indicat pel client en la seva comanda en un termini aproximat de 10 dies hàbils després del lliurament de la comanda.


Per a aquells clients que requereixin disposar de factura de la compra realitzada, es fa constar que d'acord amb el Reial decret 1496/2003, publicat al BOE del 29 de novembre de 2003, la data límit per a l'emissió de factures serà el dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagi realitzat la compra corresponent.

Si desitja realitzar un canvi en les dades de facturació (sempre que sigui abans de la pròpia facturació) s'ha de sol·licitar de forma escrita per correu electrònic, indicant les dades correctes de facturació i el nombre de la comanda.
Rompoda.com adverteix que no podrà modificar posteriorment a la facturació les factures de vendes en compliment de la normativa vigent. (Reial Decret 1496/2003 sobre normes de Facturació, modificat pel Reial Decret 87/2005). La factura s'emetrà a nom de la persona física o empresa que realitza la comanda, de manera que el client ha d'assegurar de realitzar la comanda al nom correcte. No seran possibles canvis posteriors.
Per motius de protecció de dades personals, únicament s'emetran duplicats de factura a la persona titular del contracte

INFORMACIÓ DELS PRODUCTES


https://store.rompoda.com ofereix descripcions tècniques dels productes que s'ofereixen, a més de fotografies que il·lustren. Tot això, es fa dins el límit de la tècnica i respectant els millors estàndards del mercat, estant subjectes a possible errors de transcripció, preus i / o d'imatge dels productes oferts.

DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES


El compromís de Rompoda és que els articles publicats es trobin disponibles en tot moment, però, en cas de concórrer circumstàncies excepcionals de multi-comanda interactiu o altres alienes a la voluntat de Rompoda i dels seus proveïdors subministradors que provoqui l'esgotament de l'estoc previst, en aquests casos la comanda quedarà sense efecte, sense que sigui procedent cap manera indemnització per incompliment obligacions contretes per cap de les parts, dany emergent o lucre cessant.
S'ha de tenir en compte que https://store.rompoda.com estarà sempre subjecte a estoc pel que en cas de trencament d'estoc o falta de disponibilitat del producte sol·licitat, el client serà informat el més aviat possible.

GARANTIA DELS PRODUCTES


Els nostres articles gaudeixen de la garantia legal de 2 anys d'acord amb la normativa vigent.
Els defectes o desperfectes deguts a una incorrecta utilització o manipulació del material o els desgastos produïts per un ús normal del mateix, no s'inclouen en aquesta garantia.

Les minves en la funcionalitat dels articles, degudes a les limitacions de concepció dels mateixos, també estan excloses de la cobertura d'aquesta garantia. Consulteu el consell especialitzat del nostre Servei d'Atenció al Client ..

CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ:

CANCEL·LACIÓ DE UNA COMANDA


Únicament es pot cancel·lar una comanda si aquest encara no ha estat processat i facturat.
Per anul·lar una comanda només ha de indicar a través de correu electrònic, facilitant-nos el número de la comanda que desitges cancel·lar.
Si heu seleccionat com a forma de pagament el "Pagament per transferència" i ja ha realitzat la transferència o l'ingrés, ha de facilitar-nos també les teves dades bancàries (número de compte) perquè puguem tornar-seus diners. Aquesta gestió serà únicament possible per escrit.
Si realitza una cancel·lació de comanda posterior al termini establert i el producte ha estat enviat, haurem de sol·licitar la devolució al transportista i esperar el seu retorn al magatzem abans de realitzar la devolució de l'import de la seva compra, descomptant les despeses de transport d'anada i tornada si n'hi ha.

DEVOLUCIÓ D'UN PRODUCTE PER DESISTIMENT


https://store.rompoda.com habilita un procés simple perquè els seus consumidors puguin exercir el seu dret a desistir de l'article obtingut. En cas que el consumidor vulgui tornar l'Article, disposa d'un termini de 14 dies naturals, a comptar des del lliurament de la comanda, per notificar-ho mitjançant correu electrònic.

El comprador disposa de 14 dies naturals per revocar el contracte sense penalització, ni necessitat d'indicar els motius sempre que el producte estigui en perfectes condicions tant el mateix com el dels seus embalatges, accessoris, embolcalls i altres elements. Un cop efectuat i acceptat pel nostre departament d'atenció post venda el dret al desistiment o revocació per conformitat del client, farem la devolució de les sumes abonades en un període mínim de 72 ha un màxim de 14 dies descomptant de l'import les despeses derivades per transport i despeses ocasionades per la forma de pagament si n'hi ha. En el cas que el producte estigui sense ús, sense desprecintar, sense cap tipus de desgast en general s'acceptarà el dret al desistiment per falta de conformitat immediatament. Cal indicar també que haurà d'omplir el formulari de desistiment per analitzar la seva petició i acceptar perquè ens faci arribar la mercaderia a les nostres instal·lacions.
El termini de desistiment expirés als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.


En rebre https://store.rompoda.com un producte d'una devolució, procedirà a la revisió del mateix i només seran acceptades les devolucions de productes que es trobin en perfecte estat sense ús ni manipulació per part del client en perfectes condicions (recordeu adjuntar el full de desistiment juntament amb el producte). En cas de no ser rebut amb l'embalatge original o amb l'embalatge en mal estat es procedirà a una depreciació. En cas de no complir amb algun dels requisits anteriors no s'acceptarà la devolució. Un cop peritat i comprovat l'estat de la comanda procedirem a la devolució de la comanda per la mateixa forma de pagament, en cas de la forma de pagament amb efectiu en magatzem s'haurà d'anotar el número de compte perquè després de la seva peritatge puguem realitzar la devolució corresponent segons l'estat de recepció.

NOTA IMPORTANT: Rompoda assumirà el cost directe de la devolució dels béns


Li aconsellem que protegeixi el seu (s) article (s), ja que en cas de devolucions en exercici del seu dret de desistiment, per defectes que no quedin coberts per la garantia legal de conformitat, serà Vostè responsable dels possibles danys que patís ( n) durant el transport.

DEVOLUCIÓ D'UN PRODUCTE DEFECTUÓS

En cas que el consumidor vulgui retornar l'article, disposa d'un termini de 14 dies naturals, a comptar des del lliurament de la comanda, per notificar-ho mitjançant correu electrònic, emplenant el formulari de la pàgina web. Si el motiu de la devolució és per un defecte del producte, sempre s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud de devolució una nota on s'especifiqui el defecte d'aquest. Sense aquest part no s'acceptaran les devolucions per "defectuós". El client té tot el dret a sol·licitar que sigui Rompoda qui gestioni la incidència amb el servei tècnic dins el termini dels 14 dies hàbils.
S'ha de tenir en compte que en la majoria dels casos davant una falta de conformitat es durà a terme l'arranjament i no la substitució. Només si la reparació no aconsegueix solucionar aquesta falta de conformitat s'optarà per la substitució o la devolució de l'import del producte si aquella no resulta possible.
Per devolucions de productes defectuosos fora del termini dels 14 dies naturals el client ha de tenir en compte el següent:
-Només s'acceptaran aquest tipus de devolucions amb autorització per escrit per part del servei tècnic de Rompoda. La gestió necessària per obtenir aquest part s'haurà de realitzar íntegrament per part del client, sent Rompoda exclòs de l'obligació de realitzar la gestió. Sense un informe tècnic mai s'acceptaran aquest tipus de devolucions.
-Aquestes devolucions només es podran realitzar en el termini de garantia de dos anys amb el fabricant del producte.
-Tot despesa relacionada amb el canvi del producte (transport, canvi per un altre model, etc.) aniran a càrrec de Rompoda
En cap cas es retornarà el pagament de la comanda si la devolució del producte es realitza fora del termini dels 14 dies naturals.

Important: totes les devolucions, siguin del tipus que siguin, hauran de venir sempre amb tots els embolcalls originals, accessoris i etiquetes. Els productes retornats són comprovats a la seva arribada al nostre magatzem, si detectem que el producte no presenta els errors que el client indica no s'acceptés la devolució.
Indiquem als clients que no es tornaran els diners ni es procedirà a enviar una nova unitat fins que el producte estigui en les nostres instal·lacions o en les dels centres concertats i hàgim fet les comprovacions pertinents que els motius de devolució són els correctes.

CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ I ÚS DEL PORTAL

Gèneres de Punt Rompoda SL és una societat limitada de nacionalitat espanyola amb domicili fiscal al c / Vallès, 42-44, 08303 Mataró, Barcelona - Espanya (Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Foli 50, Tom 27966, Secció general, Full 126.018, inscripció B, CIF. B-60746757) que realitza les seves vendes on-line mitjançant el portal www.rompoda.com i els seus subdominis


Les condicions generals de contractació de Gèneres de Punt Rompoda SL, per a les vendes d'Internet, són les que s'especifiquen a continuació, i s'apliquen a qualsevol compra realitzada, durant el plaç en què aquestes condicions apareguin publicades a la pàgina web www.rompoda .com
Els serveis oferts per Gèneres de Punt Rompoda S.L .en la present web es regularà per les condicions contingudes en el present contracte. Gèneres de Punt Rompoda SL es reserva el dret de modificar l'oferta contractual, constituïda per les presents condicions generals i la llista de productes i preus, en qualsevol moment, si bé aquestes modificacions no s'aplicaran a les comandes ja realitzats i estaran sempre subjectes al estoc de l'article adquirit.


Els preus i la disponibilitat dels productes del web www.rompoda.com són vàlids excepte fi d'existències.


Les comandes s'atendran per rigorós ordre de recepció.


A tots els efectes s'entendrà que l'usuari accepta les condicions i regles d'ús aquí relacionades si prem el botó "Accepto termes i condicions del contracte" que figura abans de finalitzar la comanda.


Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, Gèneres de Punt Rompoda SL informa que les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar aquest formulari quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de Gèneres de punt Rompoda SL Així mateix al registrar-se el client dóna el seu consentiment perquè Gèneres de Punt Rompoda S.L utilitzi les seves dades personals amb la finalitat d'informar sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades. En el supòsit que Gèneres de Punt Rompoda S.L prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant-li de la finalitat a què es destinaran les dades.


Podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a Gèneres de Punto Rompoda S.L - C / Vallès, 42-44, 08303 Mataró, Barcelona o mitjançant l'apartat de contacte que apareix en web.