En compliment del que disposa la Llei 15 /1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals ( L.O.P.D ), GÈNERES DE PUNT ROMPODA S. L, com a responsable del /s fitxer/s, informa que les dades personals que l' usuari facilitarà durant tota la seva relació amb la nostra companyia, inclosa la seva adreça de correu electrònic i totes aquelles dades personals a les quals puguem accedir durant la relació establerta, seran tractades en un/s fitxer/s, degudament inscrit/s a l' Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

La informació que ens pugui ser remesa, s' incorporarà als sistemes d' informació de Gèneres de Punt Rompoda SL, i únicament serà utilitzada per a les finalitats que va ser recollida.

Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l' article 6 de la L.O.P.D, vostè atorga consentiment inequívoc a Gèneres de Punt Rompoda SL, perquè procedeixi, en compliment dels fins esmentats en l’ apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades, Així mateix, aquest consentiment s' estén a la cessió de les dades d' acord amb la legislació aplicable.

L' accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte a una obligació de secret. Les dades es tractaran de conformitat amb la L.O.P.D 15/1999 així com del Reial Decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, no podent- se utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb fins comercials o publicitaris. Tampoc es podran cedir a tercers.

En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d' accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a Gèneres de Punt Rompoda SL.